Regulamin

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Polityka Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które określają nowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, wprowadziliśmy w życie nową Politykę Prywatności, dostępną tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się jak dbamy o Państwa dane. Dla ścisłości informujemy, że każda dotychczas udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna i można ją wycofać w dowolnym momencie.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Naturopatii właściciel strony i sklepu internetowego akademianaturopatii.pl z siedzibą w Polsce. Jest w trakcie legalizacji Akademi. Jeżeli maja państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych, zachęcamy do skontaktowania się z Administratorem pisemnie, lub przez adres e biuroakademi@gmail.com .

2. Przetwarzanie Państwa chronionych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu:

  1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną w tym przesyłania newslettera, na który Pan/Pani się zapisała oraz umożliwienia pełnego korzystania ze sklepu internetowego akademianaturopatii.pl
  2. Umożliwienia zakładania i zarządzania Państwa kontem w tym  zapewnienia obsługi klienta w tym obsługi założonego konta, transakcji, wysyłki, reklamacji, zgłoszeń, wystawiania faktur, czy rozwiązywania jakichkolwiek problemów technicznych.akademianaturopatii.pl
  3. Marketingu usług i produktów własnych lub usług bądź towarów osób trzecich
  4. Monitorowania na naszej stronie Państwa zainteresowań i dostosowywanie naszych ofert dla Państwa. W tym bezpośredni, po uprzedniej zgodzie, z Państwem kontakt.
  5. Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z naszych usług, świadczonych bezpośrednio lub drogą elektroniczną w tym działanie w ochronie uzasadnionego naszego interesu w dochodzeniu roszczeń lub obronie przed nimi.
  6. Wykonywania wszelkich uzgodnień i umów w tym serwisów płatnych, odbywających się w sposób bezpośredni lub elektroniczny.
  7. Świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci szkoleń i wykładów, na które Państwo się zapisali i wyrazili zgodę.

3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza:

  1. podmiotami wykonującym niezbędny serwis, podmiotom obsługującym systemy płatności jak Bank obsługujący transakcję czy operatorzy kart płatniczych,
  2. sklepami, infolinią i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem na podstawie zawartych umów,
  3. podmiotom prowadzącym lub wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę
  4. podmiotami świadczącymi usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową, pocztą kurierską lub elektroniczną – na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej (Policja, Sądy, Prokuratura).

4. Każdemu klientowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  nieprawidłowe lub niekompletne;
 2. do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

5. Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacje adresowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich, dobrowolnie podanych, danych osobowych w celu złożenia i realizacji zamówienia w sklepie Internetowym:

 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu e-mail,
 3. adresu zamieszkania lub działalności,
 4. NIP,
 5. nr telefonu.
  1.  

7. Użytkownik, który chce skorzystać z oferty szkoleniowej Akademi Naturopatii, w celu realizacji i zamówienia tej usługi dobrowolnie podaje swoje następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko,
 2. adres e-mail,
 3. adres zamieszkania lub działalności,
 4. nr NIP
 5. nr PESEL,
 6. nr telefonu,
 7. wykształcenia,
 8. zainteresowań.

Akademia zastrzega sobie prawo akceptacji zgłoszeń do szkoły, oraz odmowy jego akceptacji bez podania przyczyn.
Dodatkowe warunki brania udziału w szkole będą określone w osobnej umowie.

8. Użytkownik, który chce skorzystać z usługi Akademi Naturopatii w postaci osobistej wizyty w gabinecie specjalistycznym, w celu realizacji i zamówienia tej usługi dobrowolnie podaje swoje następujące dane osobowe:

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. adresu zamieszkania lub działalności,
  4. nr PESEL,
  5. nr telefonu,
  6. wykształcenia,
  7. zainteresowań,
  8. danych dotyczących zdrowia (historia choroby, badania lekarskie oraz wszelkie inne dane, które są wymagane do poprawnego zrealizowania porady.

Podanie ww. danych jest konieczne do możliwości zrealizowania usługi oraz do innych celów, również wyżej w Polityce Prywatności Akademi Naturopatii.

Nie mają Państwo obowiązku podawania danych, których podać nie chce (np. danych zdrowotnych, przynależności etnicznej bądź rasowej jeżeli nie służą celowi jaki jest świadczenie usługi), proszę więc podać te, które są niezbędne do wykonania zamówionej usługi. W każdej chwili według prawa możecie je Państwo zmienić lub usunąć.

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i w zwykłej formie papierowej, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były bezpiecznie przechowywane oraz nie uległy przypadkowemu czy umyślnemu zniszczeniu, lub nieuprawnionemu ujawnieniu, zgodnie ze obowiązującymi przepisami.
 3. Udostępnione dane będą przechowywanie w celach archiwizacyjnych, podatkowych i rachunkowych, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówionego serwisu, do czasu rezygnacji z niego przez konsumenta lub Administratora, do realizacji wymienionych powyżej prawnie uzasadnionych interesów Administratora, po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Shopping Cart